BXGPN-V5/V7/V10
V5/V7/V10 威宝走珠笔

产品说明:

* 三点承托式笔尖,书写顺滑,多种笔尖选择。

* 墨水流量控制器,可用尽最后一滴墨水。

* 笔杆线条流畅,办公优选。


笔尖直径:0.5mm、0.7mm、1.0mm

墨水颜色:BXGPN-V5:黑、红、蓝、绿、浅蓝、粉

                 BXGPN-V7:黑

                 BXGPN-V10:黑


MENU